NOLI TURBARE
CIRCULOS MEOS


Leinwand 9o x 12o cm

Acrylspachteltechnik,
Kalligraphie